Juridisch specialisten voor overheid, zorg en welzijn

Vijverberg Juristen is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke juridische aandachtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een cursus of een interim-professional.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

Publicatie | Privaatrechtelijk fonds en tóch bestuursorgaan?

PublicatieEr zijn in Nederland allerlei privaatrechtelijke fondsen die financiële bijdragen of voorzieningen verstrekken aan particulieren of organisaties. Een deel van deze fondsen wordt gefinancierd door overheden en is wellicht mede door de overheid (rijk, provincies, gemeenten) opgericht. Te denken valt aan fondsen die financiële bijdragen verstrekken aan culturele instellingen, schadevergoedingen toekennen of voorzieningen verstrekken aan bijstandsgerechtigden. Onder omstandigheden worden deze fondsen als bestuursorgaan aangemerkt. In dat geval staat tegen de beslissingen om een financiële bijdrage al dan niet toe te kennen, bezwaar en beroep open op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zijn de subsidiebepalingen uit deze wet van toepassing. De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over dit soort constructies is inmiddels redelijk uitgekristalliseerd. Hieronder zetten we de lijn uiteen.Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, kan een derde partij inschakelen aan wie de verdere verwerking van die gegevens wordt uitbesteed. Denk bijvoorbeeld aan het laten verzorgen van de salarisadministratie door een extern kantoor. Tussen deze partijen moet een bewerkersovereenkomst te worden gesloten. Met de komst van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 wordt dit de verwerkersovereenkomst. Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens dient u te zorgen voor zo’n overeenkomst met uw verwerkers en na te gaan of uw bestaande overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

B-orgaan

Een privaatrechtelijke rechtspersoon kan bestuursorgaan zijn, wanneer het met openbaar gezag is bekleed. Dit soort bestuursorganen worden ‘b-organen’ genoemd, omdat het bestuursorganen zijn als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb. Openbaar gezag kan in beginsel alleen bij wettelijk voorschrift worden toegekend. Als zo’n wettelijk voorschrift ontbreekt, is een privaatrechtelijke rechtspersoon geen bestuursorgaan. Op deze regel doet zich een uitzondering voor wanneer de privaatrechtelijke rechtspersoon:

  • geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekt (zoals fondsen); én
  • voldoet aan de twee vereisten die de Afdeling bestuursrechtspraak in 2014 heeft geformuleerd (AbRvS 17-09-2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379).

Wanneer aan beide vereisten is voldaan gaat de Afdeling ervan uit dat aan (het bestuur van) een fonds een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het eenzijdig bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten is toegekend.

Naar de publicatie