Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers aangenomen

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers compensatie toekent voor bepaalde transitievergoedingen bij langdurige ziekte. Deze compensatie zal met terugwerkende kracht gelden tot 1 juli 2015. De regeling treedt naar verwachting op 1 april 2020 in werking.

Ontslaggrond

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is geen transitievergoeding verschuldigd. Indien er toch een vergoeding wordt betaald kan de werkgever in die gevallen ook recht hebben op compensatie.

Wat betekent de wijziging?

Werkgevers worden gecompenseerd voor een transitievergoeding bij ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer. Dat geldt zowel voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest als voor werknemers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan en een transitievergoeding krijgen.

Wat zijn de voorwaarden

De nieuwe regelingen kent een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • een aanvraag voor compensatie kan per 1 april 2020 worden ingediend;
  • de termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes maanden na betaling van de transitievergoeding;
  • de compensatie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015;
  • voor het verkrijgen van compensatie is de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd niet van invloed. Dit houdt in dat het niet van invloed is op welke manier de arbeidsovereenkomst is geëindigd;
  • De vergoedingsregeling maakt geen onderscheid op basis van de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd of onbepaalde tijd);
  • werkgevers ontvangen compensatie voor (in beginsel) betaalde transitievergoeding; Daarnaast worden ze gecompenseerd voor eventuele transitie en inzetbaarheidskosten die ze op de transitievergoeding in mindering gebracht hebben;
  • UWV beslist over de aanvraag voor compensatie;
  • UWV verstrekt de compensatie, inclusief de daarbij behorende uitvoeringskosten, vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat een verhoging van de (uniforme) premie tegenover. Ook zal er in overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rijksbijdrage in het Awf worden gestort;
  • de vergoedingsregeling bevat een aantal beperkingen voor de hoogte van de compensatie die de werkgever krijgt. Ten eerste wordt niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt.

Alle uitgangspunten voor de compensatie van de transitievergoeding zijn via deze link terug te vinden.

Publicatie

Binnenkort publiceren wij een publicatie naar aanleiding van het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers. Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Meld u dan voor onze publicaties via deze link.

Bron: Kamerstuknr. 34 699, Bijlage. 34 699