Wnra: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op het dienstverband tussen overheidswerkgever en ambtenaren zijn nu nog de regels van het bestuursrecht van toepassing. Als gevolg van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) ‘verhuist’ het dienstverband tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar van het bestuursrecht naar het civiele recht. Daarmee wordt gerealiseerd dat voor alle werknemers dezelfde wetten en regels gaan gelden.

Wnra uitzonderingen

De wet geldt niet voor iedereen. Uitzonderingen blijven er voor:

 • politieambtenaren
 • rechters
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • politieke ambtsdragers
 • leden van Hoge Colleges van Staat (Eerste en Tweede Kamer, Raad van State, Nationale Ombudsman en Algemene Rekenkamer)
 • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen
 • defensiepersoneel
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders

De rechtspositie van deze groepen werknemers blijven onderdeel van het bestuursrecht.

Van eenzijdige aanstellingsbesluit naar arbeidsovereenkomst

Voor alle andere ambtenaren geldt dat na normalisering van de rechtspositie het ambtelijke aanstellingsbesluit automatisch wordt omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat wetten en regels die gelden voor opstellen, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst na inwerkingtreding van de wet van toepassing worden.

Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren:

 • is niet meer van toepassing: de Algemene wet bestuursrecht
 • worden van toepassing:
  - Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek
  - de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
  - de Wet overgang van ondernemingen
  - de Wet melding collectief ontslag
  - het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • krijgen de huidige rechtspositieregelingen zoals ARAR, CAP, CAR-UWO en SAW de status van cao in afwachting van het sluiten van een cao.

Met het van toepassing worden van de nieuwe regels wijzigt het karakter van het ambtelijk dienstverband. Niet alleen de mogelijkheden om medewerkers in dienst te nemen en een dienstverband te beëindigen en de daarbij te volgen procedures veranderen. De nieuwe regels zijn ook van invloed op andere onderwerpen. Vijverberg Juristen informeert u graag over de impact van de wet op uw organisatie.

Sommige werknemers worden ambtenaren

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wijzigt de Ambtenarenwet. Daarin wordt opgenomen dat werknemers die (al) op basis van een arbeidsovereenkomst werken bij een overheidsorganisatie, ambtenaar zijn. Gaat het om een overheidsorganisatie zoals bedoeld in de Ambtenarenwet met werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben? Dan is na de inwerkingtreding van de Wnra de Ambtenarenwet op deze werknemers van toepassing en worden de werknemers ambtenaar. Zij behouden hun arbeidsovereenkomst maar krijgen de status van ambtenaar. Daardoor worden regels uit de Ambtenarenwet, zoals de bijzondere (integriteits)eisen die aan ambtenaren worden gesteld, op deze medewerkers van toepassing. Het geldt bijvoorbeeld voor personeel van UWV, de Nederlandse Bank, de Sociale Verzekeringsbank, TNO, Staatsbosbeheer, CBR en Cultuurfondsen. Arbeidsovereenkomsten en cao’s zullen zo nodig aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie.

Wat verandert er door de Wnra en wat verandert er niet?

Lees meer over:

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een rijksdienst tot zelfstandig bestuursorgaan. Onderdeel van het project is het omvormen van het ARAR tot een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Vijverberg stelt het arbeidsvoorwaardenreglement…
Opstellen cao’s

Opstellen cao’s

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken tot geprivatiseerde stichting SNV. Vijverberg stelt diverse cao’s op voor de medewerkers van SNV in…
Opstellen cao en sociaal plan

Opstellen cao en sociaal plan

Een partner treedt op als projectleider bij de reorganisatie en privatisering van het Innovatiecentra Netwerk Nederland (ICNN), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Voor de geprivatiseerde organisatie worden een eigen ondernemings-cao en een sociaal…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media