Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Vijverberg Juristen I, hierna te noemen Vijverberg Juristen, worden de volgende Algemene Voorwaarden in acht genomen. De bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen de precontractuele fase en iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Vijverberg Juristen wordt gegeven.

1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407, tweede lid BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vijverberg Juristen. Hiermee wordt onder meer beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Vijverberg Juristen als zodanig, dit met het oog op waarneming in geval van vakanties, ziekten e.d.

2. Toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Vijverberg Juristen binden Vijverberg Juristen slechts voor zover deze toezeggingen of afspraken door de directie van Vijverberg Juristen schriftelijk zijn bevestigd.

Uitvoering opdrachten

3. Vijverberg Juristen zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

  • De met Vijverberg Juristen gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Vijverberg Juristen gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Vijverberg Juristen, naar de maatstaven van het moment van nakomen, mag worden verlangd.
  • De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Vijverberg Juristen bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Vijverberg Juristen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht.
  • De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mail en het Internet.
  • Vijverberg Juristen zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derde met de opdrachtgever overleggen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Vijverberg Juristen niet aansprakelijk. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
  • Afgehandelde dossiers worden gedurende vijf jaar door Vijverberg Juristen bewaard. 

Aansprakelijkheid 

4. Vijverberg Juristen beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de werkzaamheden van haar medewerkers tot maximaal het bedrag dat Vijverberg Juristen in het kader van een opdracht heeft gefactureerd.

5. De advisering door Vijverberg Juristen ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Vijverberg Juristen ontvangt

6. Vijverberg Juristen is niet aansprakelijk voor: 

  • schade die het gevolg is van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever;
  • gevolgschade bij de opdrachtgever (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook ontstaan. 

Betalingsvoorwaarden

7. Betaling van declaraties aan Vijverberg Juristen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als overeengekomen.

8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. 

9. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Vijverberg Juristen gemaakte incassokosten verschuldigd. 

Reclames

10. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Vijverberg Juristen zijn ingediend, op straffe van verval.

11. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend bij Vijverberg Juristen.

Opleidingen/cursussen

12. De door Vijverberg Juristen aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

13. Bij annulering door de deelnemer binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

14. Vijverberg Juristen behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een opleiding of cursus te weigeren.

Reikwijdte Algemene Voorwaarden

15. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de werknemers van Vijverberg Juristen en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Vijverberg Juristen werkzaam zijn of waren. 

Persoonsregistratie

16. Door het aangaan van een overeenkomst met Vijverberg Juristen wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Vijverberg Juristen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Geschillen

17. Op geschillen, voortvloeiend uit door Vijverberg Juristen aanvaarde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.